Tagarchief: transparantie

Ideeënlab, inspiratieboek en inspiratiedag over participatie

Omslag van "Participatie, de wol bij al het geblaat - frisse praktijkverhalen en prikkelende gedachten": reader bij de Inspiratiedag Participatie in het Vlaams Parlement in Brussel op 2014-12-09. Uitgave van Levuur, Kortom en de afdeling Communicatie van het Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR). Wettelijk depot: D/2014/3241/341. Bestands-URL van de reader: https://toecomst.files.wordpress.com/2014/12/participatiedewolbijalhetgeblaatreaderinspiratiedag20141209.pdf (11 MB). Bestands-URL van de afbeelding: https://toecomst.files.wordpress.com/2015/01/inspiratieboekparticipatie_omslag.jpg (541 kB).

Op 9 december 2014 gingen meer dan tweehonderd deelnemers aan de inspiratiedag annex ontwerpavond “Participatie: de wol bij al het geblaat” in dialoog met een keure pioniers en spraakmakers die de voorbije jaren goede participatiepraktijken op de kaart zetten.

Het bijhorende Inspiratieboek (van maar liefst 100 pagina’s, ref. D/2014/3241/341) “Participatie, de wol bij al het geblaat – frisse praktijkverhalen en prikkelende gedachten” met een beschrijving van de cases en ook de bijhorende links én de beschikbare presentaties, vindt u hieronder, en ook hier of via Vlaanderen.be/publicaties.

Het Ideeënlab blijft online! Hoe betere acties opzetten rond participatie? Hoe obstakels omzeilen? U kunt uw ideeën ook na de inspiratiedag, of als niet-deelnemer, blijven posten op het online ideeënlab: https://indiville.pulsarinnovation.net/ ! U kunt er ook de ideeën van de andere deelnemers aanvullen en verrijken. Zo ervaart u ook welke mogelijkheden online participatie biedt.

De deelnemers hebben ook heel wat getweet met hashtag #particiwol … via deze link vind je een mooi overzicht van alle tweets. Klik op “Lees verder –>” voor extra links en downloadbare pdf’s!

Lees verder

Getagged , , , , , , , , , , , ,

Transparantie en openbaarheid van bestuur in Vlaanderen

Transparantie, open overheid, openbaarheid : de termen zijn hier al meermaals gevallen. Na de eerdere roundup wat betreft open data door Noël Van Herreweghe (die ook voor het interview hierboven tekende) brengen we u daarom even een stand van zaken wat betreft openbaarheid van bestuur in Vlaanderen. (Trefwoord voor onze vakgenoten in Nederland, waar de regering de ‘openbaar tenzij’ weg insloeg in september 2013 : wob.)

De kern van de zaak vindt u hierboven uitstekend uitgelegd door Bruno Asscherickx, expert in de materie bij de afdeling Kanselarij van het departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid van de Vlaamse overheid en tevens voorzitter van de Vlaamse beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie – afdeling openbaarheid van bestuur. De basissite waar u het kader vindt, is www.vlaanderen.be/openbaarheid.

Er bestaat dus wel degelijk een kader voor openbaarheid in Vlaanderen, voor zover daar twijfel over had kunnen bestaan. Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur is er de spil van. Dat decreet werd ook geëvalueerd in 2010, en toen werden alleszins geen problemen vastgesteld die noopten tot wijzigingen aan het decreet.

Let wel : het gaat daarbij vnl. over passieve openbaarheid. Vanuit de maatschappij blijven regelmatig signalen komen die pleiten voor meer actieve openbaarheid, verwant met open data en hergebruik van overheidsinformatie, maar ook met het communicatiebeleid zoals dat word ingevuld door de officiële communicatieambtenaren – een beleid waarover precies dit project ook gaat.

In 2013 kreeg de problematiek van het afschermen van auditrapporten veel aandacht in de media. (In het evaluatieverslag van januari 2010 was de aandacht daar al op gevestigd.) Naar aanleiding van een openbaarheidsverzoek van een journalist van de VRT die bij negen verschillende bestuursinstanties een auditrapport opvroeg, werden diverse beroepschriften ingediend bij de beroepsinstantie. Die verklaarde in vijf gevallen het beroep als volkomen gegrond.

Naar aanleiding van deze case pleitte de Vlaamse vereniging voor overheidscommunicatie Kortom voor meer openheid en transparantie bij alle overheden. In haar persbericht van 2013-08-29 vond ze dat “de Vlaamse overheid het goede voorbeeld moet geven aan gemeenten, OCMW’s en provincies.

De Vlaamse overheid moet ook – en vooral – in delicate materies de openheid aan de dag leggen waartoe ze zichzelf heeft verbonden. […] Tegelijk wil Kortom wijzen op de complexiteit van de regelgeving. Het is niet eenvoudig om het decreet correct toe te passen. Zo werken lokale overheden met documenten van federale overheidsdiensten, van politiezones en van diensten van het Brussels Gewest waarvoor de bepalingen omtrent openbaarheid van bestuur kunnen verschillen. Vereenvoudiging en meer afstemming zijn nodig. […] Rechtsregels zijn geen mooie intentieverklaringen. Als ze niet leiden tot gedragsverandering missen ze het doel waarvoor ze in het leven geroepen zijn. […]

Lees verder

Getagged , , , , , , , , , , , , , ,

GastPost: Koen Delvaux over verplicht converseren op sociale media en decentralisatie als motor van innovatie

Afbeelding om aan te duiden dat een blogpost op Toecomst.Com van een gastblogger is.

"Je social media team op een bierviltje" door Luc Gallopin - www.reply-mc.com

“Je social media team op een bierviltje” door Luc Gallopin – http://www.reply-mc.com. Klik op de afbeelding voor de originele blogpost.

Decentralisatie van communicatie als innovatiemotor voor de overheid door Koen Delvaux, innovation management consultant, MedeMerkers

Communicatie is een vak. En toch: ik moet de eerste mens die niet kan communiceren nog tegenkomen. Wanneer we onze boodschap bij een brede doelgroep willen laten aankomen, kunnen we niet langer met slechts één stem spreken. Vandaar dit pleidooi voor decentralisatie.

Ik merkte het al bij het schrijven van deze post. Eens we onszelf op het spreekgestoelte hijsen, verandert de manier waarop we ons uitdrukken. Een communicatieprofessional – zelfs een amateurblogger als ik – denkt na en drukt zich vervolgens uit in heldere, verstaanbare, gestructureerde en niet mis te verstane bewoordingen. En toch: het blijft communicatie. Bij onze doelgroep raken we het verstand, maar niet het hart.

Enthousiasme gebruiken en een connectie leggen

Mijn moeder zal niet veel begrijpen van de titel van deze blogpost. Moest er staan “Laat de Jos van de jeugddienst het eens komen uitleggen, in plaats van ons dat folderke van de minister in onze handen te stoppen” dan wist ze tenminste waarover het ging.

Wanneer we het hart van onze doelgroep willen raken dan moeten we een connectie leggen. Er is geen betere manier om dit te doen dan door niet-communicatieprofessionals te laten communiceren. Zij zullen de dingen vertellen zoals ze ze zelf ervaren. Elk op hun eigen manier en voor hun eigen doelgroep: namelijk de mensen die zich met hun kunnen identificeren. Onverbloemd.

Lees verder

Getagged , , , , ,

GastPost: Steven De Smet over smart politie

Afbeelding om aan te duiden dat een blogpost van een gastblogger is.

Dia 23 van het jaarverslag 2013 van Steven De Smet.“Smart politie: ook relevant voor de Vlaamse overheid” door Steven De Smet (beter bekend als “de Flik“),  hoofdcommissaris politie Gent.

Lokaal, federaal, stedelijk, provinciaal … de huidige manier van communiceren en de vlakke structuur die door sociale media komt bovendrijven duidt me dat we op het niveau van de Vlaamse overheid,  zowel op korte als lange termijn, misschien nog het meeste kunnen bereiken ? Hieromtrent heb ik, vanuit mijn ervaring en opleiding in de eerste plaats geënt op de politie,  een aantal ideeën ontwikkeld die evengoed geïmplementeerd kunnen worden bij andere overheden. Doch bovenal wil ik samen met jullie nadenken over de overheidscommunicatie van de toekomst en de digitalisering van ons leven …

Dat zijn ook stokpaardjes van mij. Ze hebben mij de afgelopen jaren dermate beziggehouden dat het leidde tot het boek De Nieuwe Politie(Tielt: Lannoo Campus 2012, ISBN 9789401405539 + hier ook als app). Mijn doelstelling toen ik het schreef, en nog steeds, is tweeledig: aan de ene kant steek ik al mijn energie in het effenen van de weg naar een veilige en leefbare samenleving voor onze (klein)kinderen. Aan de andere kant ijver ik voor een flexibele politieorganisatie die zich vlot en intelligent kan aanpassen aan tijdelijke en permanente wijzigingen in de maatschappij. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de politie zich niet laat ‘ontmarkten’ en dus een democratisch recht blijft nu en in de toekomst?

Mijn visie is :

 • dat burgers en vertegenwoordigers van de overheid, in mijn geval van Het Gezag, meer bepaald de politie, steeds meer verbonden zijn door digitale snelwegen
 • dat we samen veel meer kunnen bereiken dan geïsoleerd
 • dat delen van informatie en converseren met de burgers onze effectiviteit enkel kan verhogen
 • dat we online en offline niet meer afzonderlijk mogen zien
 • dat we moeten durven samenwerken – desnoods over landsgrenzen heen.

Klintk ook relevant voor jullie, toch? Hieronder wil ik nog enkele zaken aanraken die ik wel relevant acht voor de Vlaamse overheid.

Waar is de meest geschikte toegang, vroeg Bart Weekers hier al. Ik zou zelfs verder willen gaan: wat is het best mogelijke loket?  Als ik voorstel om politie en maatschappij elkaar te laten ontmoeten in aangepaste ‘commissariaten’ met moderne technologische middelen dan is dat niet omdat ik kick op 3D-loketten en de mogelijkheden die ze bieden om mensen met problemen sneller en persoonlijker te ontvangen dan in de hektiek van een wachtzaal. (Misschien een tip voor de mensen van Welzijn en Volksgezondheid. En / of die van 1700.) Het is ook omdat ik denk dat ze gewoon een logisch gevolg zijn van de innovatieve arbeidsprocessen aan de binnenzijde : ruimte voor flexwerken en een bedrijfscultuur die beantwoordt aan de verwachtingen van de aankomende generatie werknemers. (Misschien een tip voor de mensen van Bestuurszaken.) Vernieuw je loketten en vernieuw zo je human factor: in de HRM maar ook in je relatie met de burger.

Eigentijdse zorg veronderstelt een aangepaste organisatie en cultuur. Toen de politieorganisatie koos voor een gemeenschapsgerichte aanpak die meer zorg vooropstelt (“community policing”), kon dat voor mij geen succes zijn zonder zorg voor communicatie.

Lees verder

Getagged , , , , , , , , , , , , , , , ,

Trends: 37. Tips: 119. Land van oorsprong: Nederland.

Enkele belangrijke analyses en waarnemingen van bij de Noorderburen.

#4 – 37 trends in de maatschappij en in het communicatievak die de Nederlandse Rijksoverheid relevant acht voor de overheidscommunicatie en om die reden in een rapport samenvatte “ter inspiratie en om de discussie te voeden. […] Veel trends gaan langer terug; andere zijn vooral voorspelling voor de komende jaren. De trends zijn in kaart gebracht via deskresearch en expertinterviews. […] Samenstellers van het rapport zijn Rita Timmerman (onderzoeksadviseur bij de Dienst Publiek en Communicatie (DPC) van het ministerie van Algemene Zaken) en Jeanine Mies (MIES / tekst en training).” U vindt de pdf van het rapport “Deel je rijk” (2013-06-27) via www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/06/27/deel-je-rijk-relevante-trends-voor-overheidscommunicatie.html ; de managementsamenvatting staat op blz. 7 en lijst zeven clusters van trends op. Hoe duidt Erik den Hoedt (directeur van de Dienst Publiek en Communicatie van de Nederlandse Rijksoverheid) de relevantie voor de communicatiediscipline bij de Rijksoverheid? “Of we nu willen of niet, we worden gedwongen te opereren als netwerkspeler. Die veranderende rol voor de overheid maakt dat we op verkenning moeten.” Meer info: http://communicatie.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1059 + www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/overheidscommunicatie/documenten-en-publicaties/publicaties/2014/01/07/artikel-ga-op-safari.html

 1. Er is meer verwachtingenmanagement nodig van de overheid, die duidelijk maakt waar ze wel en niet voor staat..
 2. Als slechts één van de spelers in de mediacratie moet ze ook een andere bestuursstijl hanteren.
 3. De overheid moet relevante informatie actiever openbaar maken. Transparantie (met bijhorend accountability) opent mogelijkheiden voor betere diensten en nieuwe bedrijvigheid.
 4. Mensen hebben behoefte aan authentieke leiders met een samenhangend verhaal. De communicatiefunctie is meer en meer een verbinder.
 5. Aansluiten of faciliteren. Overheidsparticipatie in plaats van burgerparticipatie.
 6. De kijk op de wereld verandert. Denk bv. aan sharing, consuminderen, flexibeler werken en actieve ouderen.
 7. Conversatie wordt de centrale communicatiestijl: luisteren, monitoren en interactie online én offline. Mobiel groeit explosief maar oude kanalen blijven nog steeds relevant. In contact en verhalen (storytelling) ontstaat betekenis.

#5 – 18 agendapunten voor de Nederlandse overheidscommunicatie (2011). Op 10 november 2011 organiseerde de Nederlandse Academie voor Overheidscommunicatie het congres voor rijksambtenaren Open & Bloot“. Overheid en vertrouwen, transparantie en openheid waren de kernbegrippen. Henk Brons, directeur van de Rijksvoorlichtingdienst, Jacques Wallage, voorzitter van de Raad voor het Open Bestuur, toenmalig premier Mark Rutte en Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer waren enkele van de namen die op het congres hebben gesproken. Tijdens het congres werd een lijst opgesteld om de ambtelijke top te inspireren om thema’s op de agenda te zetten die de rijksoverheid kunnen versterken. U kunt deze lijst met 18 agendapunten hier downloaden of terugvinden op blz. 71 van het boek Congruente overheidscommunicatie – aansluiten bij communicatiebehoeften van burgers van Hans Siepel, Frank Regtvoort, Gerald Morssinkhof & Floor de Ruiter (Bussum : Coutinho 2012, ISBN 9789046902943).

 1. Ga deel uitmaken van de netwerken die burgers met elkaar vormen.
 2. Actieve openbaarheid moet de default optie van de overheid zijn.
 3. Maak expliciet waar de taak van de overheid begint en eindigt.
 4. Leer van hoe de samenleving communiceert en volg (laat los!).
 5. Zet in op open data.
 6. Laat media-gebruik leidend zijn voor media-inzet.
 7. Geef je bestuurder tegengas als de burger onvoldoende aan bod komt.
 8. Doe een serie kleinschalige experimenten op het gebied van actieve openbaarheid.
 9. Voorlichtingsraad: zoek ruimte in coalitiebesprekingen en regeerakkoord voor betekenisvolle dialoog.
 10. Stel spelregels online communicatie op: hoe kan het je werk beter maken?
 11. Ontwikkel een betere zoekfunctie (ontsluiting) voor www.rijksoverheid.nl
 12. Train jezelf in echt luisteren.
 13. Wees een gids in je domein: “kaap een hashtag”. Laat je autoriteit gelden.
 14. Ga werken aan de ontwikkelingen in de ‘datasamenleving’.
 15. Bel burgers vaker rechtstreeks op.
 16. Kijk in de spiegel: waar sta je voor?
 17. Stap uit het frame van wij tegenover de burgers (je bent er zelf ook een).
 18. Laat beleid en uitvoering van elkaar leren, samen optrekken – ook online: “benut de kennis en de signalen die binnenkomen bij de uitvoering”.

#6 – 22 verbetersuggesties van Rein van Gisteren (2010). In datzelfde boek Congruente overheidscommunicatie staat op blz. 125 ook een lijst van tweeëntwintig “voor de vuist weg – goedbedoelde raadgevingen geformuleerd die de relatie tussen overheid en burger kunnen verbeteren en vooral verduidelijken”. Ze zijn van de hand van Rein van Gisteren (die ondertussen een aparte GastPost voor ToeComSt schreef) en stonden in diens essay Overheidscommunicatie versus burgercommunicatie – en hoe men iets dichter langs elkaar heen zou kunnen praten (Hoeilaart 2010). Toen ik ze online opzocht vond ik op blz. 19-20 van de pdf geen 22 tips maar 101 “stokpaarden”. In het vet de selectie uit het boek:

Lees verder

Getagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

GastPost: Steven Van Belleghem over Marketing 2020

Afbeelding om aan te duiden dat een blogpost van een gastblogger is.

Ben jij klaar voor Marketing 2020? door Steven Van Belleghem, auteur van “De conversation manager” en tal van andere titels, artikels en blogposts[Dit is een ingekorte versie van een artikel van 2013-03-12 voor Frankwatching.]

2020 is een nieuwe symbolische deadline voor vele bedrijven en instellingen. Heel wat strategische plannen werken naar 2020 toe. Iedereen is ervan overtuigd dat marketing en ondernemen tegen 2020 er helemaal anders uit zal zien dan in 2010. Op basis van gesprekken met experten, ervaringen bij klanten, literatuur en eigen visie, heb ik een overzicht gemaakt van hoe marketing 2020 er zou kunnen uitzien. De belangrijkste elementen:

De 2020 Consument

Om de marketing filosofie van de toekomst te ontwikkelen is het noodzakelijk om ook de consument van de toekomst beter te begrijpen. Drie ontwikkelingen zullen het gedrag van de consument verder beïnvloeden:

 1. Volledige adoptie van nieuwe technologie: tegen 2020 zullen er ongeveer 2,5 miljard smartphones op de wereld zijn. Internet en de digitalisering zal, nog meer dan vandaag, de normaalste zaak van de wereld zijn.
 2. Transparantie: de verdere adoptie van technologie zal de wereld nog transparanter maken. Consumenten zullen perfect weten welk bedrijf het goed doet en welk bedrijf niet. Consumenten worden daardoor veeleisender op vlak van service. Ze zullen bedrijven niet vergelijken met hun concurrenten maar met de best presterende bedrijven. De lat komt hoger te liggen.
 3. Selectiviteit: de technologie zal de consument nog meer afschermen van commerciële boodschappen. Via nieuwe media zal de consument heel selectief worden met welk bedrijf hij al dan niet gelinkt is. De 2020 consument bereiken wordt uitermate moeilijk.

Extreme klantgerichtheid als centrale filosofie

Een 7,3 op 10 zal onvoldoende zijn om het hart van de 2020 consument te veroveren. Enkel door extreem te zijn in klantgerichtheid, is er garantie op succes. Extremisme is allicht niet goed in politiek of in religie, maar in marketing 2020 is het een noodzaak.

Lees verder

Getagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

GastPost: Vlaams ombudsman Bart Weekers pleit voor 1 open overheid

Afbeelding om aan te duiden dat een blogpost van een gastblogger is.

Een open overheid willen we zijn door Bart Weekers, Vlaams Ombudsman bij de Vlaamse Ombudsdienst

Vrijdag 2 december 2013 was een gure dag. Ik bracht mijn voormiddag door in een illegale kouwelijke stalwoning, waarvoor ene Albert 310 euro huur in de maand betaalt. Als Vlaams ombudsman was ik die dag bij Albert omdat Wonen-Vlaanderen hem zijn wachtpremie van 120 euro in de maand had “afgepakt”. Albert ontving die 120 euro omdat hij al vijf jaar (en dus te lang) wachtte op een sociale woning. Helaas voor Albert, ook de ombudsman bevestigde dat die premie van 120 euro écht definitief verloren was. Dat was namelijk zijn straf omdat hij zopas geweigerd had om te verhuizen naar een sociaal appartement aan 257 euro in de maand.

Die kou van dat stalbezoek kan ik nu nog voelen; en in mijn somberste momenten zie ik die stapel waarschuwingsbrieven op de keukentafel van Albert en denk ik “we mogen communiceren wat we willen, Albert bereiken we toch nooit écht”.

Gelukkig beleeft de ombudsman ook mooiere dagen. Zo was er verderop in december een verzoening tussen Gerard, buschauffeur voor De Lijn, en Youssef, zijn klant. Die twee waren in de herfst van 2013 samen helemaal door het lint gegaan. Het kostte ons wat babbels en ja, wat communicatie dus. Maar het resultaat mocht er zijn: voor mijn ogen, schudden Gerard en Youssef mekaar de hand. Samen zagen ze in dat verzoening en communicatie ook antwoorden kunnen zijn, zelfs bij situaties van racisme of onverdraagzaamheid. Op zulke momenten weten we het: mensen zijn wel degelijk bereid om bladzijden om te slaan; en het is een groot privilege om méé de voorwaarden te scheppen om dat mogelijk te maken!

De uitdagingen zijn groot, deze blog somt de projecten op. Als ik er één mag uitkiezen, dan is het toch deze: een open overheid willen we zijn. Laat ons dan beginnen met 1 entree en 1 uitgang (in plaats van het doolhof dat we nu aanbieden). Binnen-in mogen we het naar hartenlust ingewikkeld maken, maar voor de buitenwereld is dat beeld van “die 13” écht dodelijk. Elke Vlaming, elk jaar, één keer bij de 1700 of op www.vlaanderen.be (dat zijn dus zes miljoen telefoons en kliks, in plaats van de 3,8 miljoen vandaag) dat is écht toch wel het minste wat we op korte termijn  aan onze burgers verschuldigd zijn!

Aan u allen fijne eindejaarsdagen en een inspirerend commmunicatiejaar 2014 !

Getagged , , , , , , , , , , , , ,

Onvolledig overzicht van mogelijke trends en uitdagingen

Citaat van Herbert Simon uit "Designing organizations for an information-rich world" (1971), p.40-41.

Citaat van Herbert Simon uit “Designing organizations for an information-rich world” (1971), p.40-41.

Hieronder, bij wijze van eerste prikkeling, een onvolledig – onvermijdelijk – overzicht van trends, uitdagingen en probleemstellingen die we al in beeld zagen komen. De verbanden die soms worden gelegd, kunnen een volgende keer ook anders worden gelegd. Maar het gaat hem in de prikkelfase niet om de perfecte indeling of het elegantste venndiagram, maar wel om het op temperatuur krijgen van de visievorming. Daarom ook komen we er in volgende blogposts  op terug, en rekenen we op reacties via deze blog of in de workshops of forum(s).

Wat voorafging: in de beleidsnota 2009-2014 hebben we gewerkt met principes als geïntegreerde informatie (o.a. productencatalogus), een open overheid (o.a. open data via de Vlaamse infolijn), directe interactie (o.a. sociale media), proactieve en alerte communicatie (anticiperen op vragen, informatie op maat), lage drempel, duurzaam, interne en externe samenwerking, kwaliteitsverbetering door meten en evalueren (cf. de indicatoren die we nu hebben), communicatie bij het begin van het beleidsproces, …  De meest uitgewerkte paragraaf is die over wat we toen nog reputatiemanagement noemden – ondertussen geëvolueerd naar een heus merkbeleid.

In het normendecreet van 2005 staan principes over tijdigheid, herkenbaarheid, neutraliteit, actieve bekendmaking, de te gebruiken taal en ook noties als beslist beleid

Naar beide clusters principes kijken, roept al vragen op. Bijvoorbeeld: hoe goed hebben we die principes toegepast de voorbije jaren en wat stond ons daar eventueel bij in de weg? Hoe evalueren we die principes en welke vinden we eventueel voer voor discussie? Hoe gaan we om met die principes in het licht van andere ontwikkelingen die we tussen nu en 2020 op ons af zien komen?

Hieronder een hele reeks nieuwe uitdagingen en trends  (klik op Lees verder“).

Lees verder

Getagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
%d bloggers liken dit: